»Net Metering« ali samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov z neto merjenjem

Kaj je »NET METERING«?

Od 15. Januarja 2016 si gospodinjstva in mali poslovni odjemalci (MPO) lahko na svojo notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo priključijo napravo za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije z možnostjo neto merjenja na letni ravni, kot je določeno v Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Princip neto merjenja je uveljavljen že v mnogih državah članicah Evropske unije, uporablja ga tudi večina zveznih držav ZDA in Kanada. V najpreprostejši obliki to pomeni, da gre za menjavo v omrežje oddane kilovatne ure (kWh), za iz omrežja prevzeto kilovatno uro (kWh), v določenem obračunskem obdobju.

Omrežje v tem primeru odigra vlogo hranilnika energije.

Kaj je potrebno, da lahko priključimo napravo za samooskrbo?

Za pravilno ovrednotenje oddane in prejete energije na merilnem mestu, potrebujemo dvosmerni števec, ki omogoča beleženje četrturne dinamike odjema in oddaje ter ima funkcijo daljinskega odčitavanja.

Velikost naprave za samooskrbo

Ker je električna energija pridobljena z napravo za samooskrbo namenjena izključno pokrivanju lastnih potreb po električni energiji, je potrebno pravilno dimenzionirati velikost-moč naprave, da bo v najboljši meri proizvedla ravno prav električne energije za pokrivanje letne potrebe po njej.

Največja nazivna moč naprave je s predpisom omejena na 11 kVA, kar naj bi zadoščalo potrebam povprečnega gospodinjstva, ki za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode uporablja toplotno črpalko.

Varnostne zahteve naprave za samooskrbo

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije določa, da mora naprava za samooskrbo:

1. ki izkorišča energijo sonca, zaradi preprečitve električnega udara, v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja in zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti.

2. v primeru izpada distribucijskega omrežja ali zaznave prekoračitve predpisanih napetostnih in frekvenčnih mej v distribucijskem omrežju avtomatsko izklopiti in ne sme oddajati električne energije v distribucijsko omrežje.

Oba varnostna pogoja sta izpolnjena z uporabo naprednega sistema SolarEdge: http://a-sol.si/sl/solar-edge/visja-stopnja-varnosti, ki z elektroniko na nivoju modula (t.i. optimizatorji moči), poleg zgoraj navedenih varnostnih zahtev, lastniku naprave nudi še vrsto drugih prednosti (http://a-sol.si/sl/solar-edge/primerjava-sistema-z-ali-brez-optimizatorjev).

KLASIČNE SONČNE ELEKTRARNE (PV moduli + razsmernik) NE IZPOLNJUJEJO VARNOSTNIH ZAHTEV ZA NAPRAVO ZA SAMOOSKRBO!

Otočno obratovanje v primeru izpada omrežja

Naprava za samooskrbo lahko v primeru izpada omrežja ali zaznave prekoračitve predpisanih napetostnih in frekvenčnih mej omrežja preide v otočno obratovanje. V primeru otočnega obratovanja naprave mora biti od omrežja odklopljena celotna električna napeljava, ki se veže na merilno mesto.

Način obračuna

Ker ima slovensko podnebje štiri letne čase, v katerih se pojavnost obnovljivih virov precej spreminja, je obračunsko obdobje koledarsko leto, oziroma čas od priklopa/odklopa naprave in koncem/začetkom koledarskega leta.

Pri letnem obračunu porabe električne energije se torej upošteva razlika med oddano in prevzeto električno energijo na merilnem mestu. Zaradi poenostavitve in lažjega letnega obračuna je določen enotarifni način merjenja električne energije.

V primeru, da bo proizvedeno premalo električne energije, se manjko energije kupi od dobavitelja električne energije. V kolikor pa je proizvedeno več energije, kot jo je bilo porabljeno, pa se viški brezplačno oddajo dobavitelju.

Prednosti samooskrbe pred proizvodnjo in prodajo električne energije?

Ker v primeru samooskrbe ne gre za prodajo električne energije, ni potrebe po registraciji zaradi opravljanja dejavnosti in tudi ne plačevanja raznih prispevkov, ki so povezana z opravljanjem dejavnosti.

Za priklop naprave zadošča že obstoječe merilno mesto, saj zadošča en števec električne energije, ki pa mora biti dvosmeren.

Investicija v napravo se vam bo povrnila preko nižjih računov za električno energijo. Z napravo za samooskrbo pa se tudi manjša vaša odvisnost od omrežja in morebitnih izpadov le-tega.